Regulamin funkcjonowania szkoły podczas pandemii

Regulamin  funkcjonowania

Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierdzanach

 w czasie pandemii od 1 września 2020 r.

Podstawy prawne:

 1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 5. Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

 

 1. Ograniczenia w dostępie do budynku szkolnego.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do szkoły. Jedynie w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Osoby z zewnątrz chcące wejść do szkoły zobowiązane są:
 1. nosić osłonę ust i nosa
 2. dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe
 3. zaniechać wejścia do budynku w przypadku występowania u nich objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych ( kaszel, katar, gorączka).

 

 1. Organizacja pracy szkoły

 

 1. Ze względu na brak możliwości zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych   i brak możliwości wprowadzenia zróżnicowania czasowego w prowadzeniu zajęć (nauczyciele pracujący w dwóch lub więcej placówkach), uczniowie przebywający w szkole noszą osłonę ust i nosa przez cały czas, za wyjątkiem pobytu w sali gimnastycznej w czasie lekcji wf oraz  w sali podczas obiadu. Wymóg noszenia osłony ust i nosa dotyczy także pracowników szkoły.
 2. Uczniowie przybywający do szkoły zakładają osłonę ust i nosa a pod nadzorem nauczyciela dyżurującego dezynfekują ręce. Szkoła otwarta jest od godz. 8.00.
 3. Uczniowie nie  korzystają z szatni a odzież wierzchnią zostawiają w swoich klasach.
 4. Uczniowie czekają na rozpoczęcie lekcji w wyznaczonej sali, w której odbywają się ich zajęcia w tym dniu, zachowując bezpieczny dystans.
 5. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie noszą osłony ust i nosa. W sytuacji nieodpowiedniej pogody przebywają w sali, w której odbywają zajęcia i tam spożywają posiłek, zachowując bezpieczny dystans i pozostając pod opieką nauczyciela. W czasie odpowiedniej pogody uczniowie będą, podczas przerwy, przebywali na dworze. Ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel dyżurujący. Uczniowie jedzący obiady przechodzą do sali nr 4 i tam z zachowaniem zasad higieny spożywają posiłek, pozostając pod opieką obsługi szkoły i stosują się do ich zaleceń.
 6. Uczniowie myją i /lub dezynfekują ręce tak często jak to możliwe, szczególnie przed spożyciem posiłku, wejściem na salę gimnastyczną i po lekcji wf.
 7. Po zakończonych lekcjach uczniowie korzystający ze świetlicy udają się do niej i nie przebywają w niej dłużej, niż jest to konieczne.
 8. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie rzeczy niezbędne do nauki. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych.
 9. W czasie przerw sale dydaktyczne są wietrzone. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się również wietrzenie w czasie trwania lekcji. Wietrzenie korytarzy szkolnych odbywa się w czasie trwania lekcji. Regularnie wietrzona jest również sala gimnastyczna.
 10. W salach dydaktycznych, na sali gimnastycznej, znajdują się wskazane miejsca, gdzie gromadzony jest sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w danym dniu w czasie zajęć. Są one dezynfekowane po zakończeniu zajęć w danym dniu. Jeśli w czasie lekcji lub zajęć uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych, których nie da się zdezynfekować (np. tekturowe gry planszowe, słowniki), nauczyciel lub wychowawca świetlicy poddaje te pomoce dwudniowej kwarantannie w wybranym przez siebie i pozostającym poza bezpośrednim dostępem uczniów miejscu.
 11. W salach dydaktycznych usunięte lub wyłączone z użytkowania zostają przedmioty, których dezynfekcja lub kwarantannowanie jest niemożliwe lub utrudnione, zwłaszcza: koce i zabawki pluszowe.
 12. W czasie epidemii biblioteka szkolna działa głównie w systemie obsługowym – uczniowie nie mają dostępu do półek z książkami. Uczeń może wejść do pomieszczenia biblioteki i obejrzeć zbiory, nie może jednak ich dotykać ani samodzielnie zdejmować z półek.
 13. W bibliotece szkolnej jest wyznaczone miejsce, na które odkładane są książki zwracane przez uczniów na dwudniową „kwarantannę”.
 14. Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice należy wyrzucać do wyznaczonego pojemnika.

 

 1. Obowiązki ucznia wynikające z sytuacji epidemicznej:

Uczeń ma obowiązek:
– stosować się do wszelkich instrukcji nauczycieli i innych pracowników szkoły odnośnie swojego bezpieczeństwa
– natychmiast informować nauczyciela lub innych pracowników szkoły o swoim złym samopoczuciu
-nosić maseczkę w pomieszczeniach zamkniętych, za wyjątkiem lekcji wf i pobytu na zewnątrz budynku
– częstego mycia lub dezynfekcji rąk, szczególnie przed jedzeniem i po wyjściu z toalety, przed lekcją wf i po niej
– przebywania ze swoją klasą w sali, w której będzie miał kolejną lekcję, z zachowaniem bezpiecznego dystansu
– zasłaniania łokciem ust i nosa w czasie kaszlu lub kichania
– unikania dotykania dłonią ust, nosa i oczu
– spożywania posiłku tylko w salach lekcyjnych lub na podwórzu szkolnym
– przynosić własne śniadanie i wodę do picia; ze względu na zagrożenie zdrowia, nie dzielić się jedzeniem i piciem z kolegami/koleżankami
– używać tylko własnych podręczników i przyborów szkolnych, nie wymieniać się nimi
– nie przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów

 1. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia u ucznia
 1. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, powiadamia dyrektora szkoły. Pracownik szkoły sprawdza temperaturę ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Uczeń zostaje odizolowany w wyznaczonym  miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic ma obowiązek stawić się w szkole możliwie jak najszybciej. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 3. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o ­zakażenie.

 

 1. Obowiązki nauczycieli wynikające z sytuacji epidemicznej

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole, nauczyciele zobowiązani są:

 1. Nosić osłony ust i nosa.
 2. Wietrzyć sale lekcyjne po każdych zajęciach. Wietrzyć sale lekcyjne również w czasie trwających tam zajęć, z uwzględnieniem panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.
 3. Dbać o mycie i/lub dezynfekcję rąk własnych i uczniów. Poinstruować uczniów o właściwej ochronie podczas kichania i kaszlu (zasłaniamy usta i nos łokciem) oraz o potrzebie unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Przy sprzyjającej pogodzie umożliwiać uczniom spędzanie przerw na dworze. W czasie przerw przy nie sprzyjającej pogodzie nauczyciel pozostaje z uczniami w klasie pełniąc nad nimi nadzór.
 5. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,  ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na dworze. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 6. Dbać o dezynfekcję/kwarantannowanie pomocy dydaktycznych/zabawek.
 7. W przypadku wychowawców świetlicy, do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzić, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 9. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 1. Obowiązki pracowników obsługi wynikające z sytuacji epidemicznej

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów i pracowników w szkole, pracownicy obsługi zobowiązani są:

 1. Ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum zapewniającego sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szkoły.
 2. Nosić osłony ust i nosa w sytuacjach kontaktu z uczniami i nauczycielami, np. przebywając na korytarzu w czasie przerwy, wydając posiłki. Myć i dezynfekować ręce tak często, jak to możliwe, szczególnie przed wykonywaniem czynności w bezpośrednim kontakcie z uczniami lub nauczycielami.
 3. Intensywnie wietrzyć korytarze szkolne w czasie trwania lekcji (przez ok. 10 – 15 min)
 4. Myć i dezynfekować sprzęty i pomieszczenia szkolne, w szczególności:                                                                 – przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz  pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć  i zgromadzone przez nauczycieli przedmiotów, specjalistów szkolnych.
 1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a używane przybory sportowe po każdej lekcji.
 2. Konieczne jest:

– utrzymywanie w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,

– dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 3. Termometry bezdotykowe dezynfekować po zmierzeniu temperatury maksymalnie dziesięciu osobom.
 4. Uczestniczyć w realizacji procedur wpuszczania uczniów, rodziców i osób z zewnątrz do szkoły, nadzorować uczniów spożywających posiłki w czasie przerw, zapewniać opiekę uczniom przebywającym w izolacji, zgodnie z instrukcjami dyrektora szkoły.
 5. W  przypadku wystąpienia u pracowników niepokojących objawów choroby zakaźnej  pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Niezwłocznie poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 

 1. Obowiązki rodziców wynikające z sytuacji epidemicznej

 

W związku z epidemią, w celu zapewnienia właściwych warunków pobytu uczniów w szkole, rodzice uczniów zobowiązani są:

 1. Stosować się do ograniczeń w dostępie do budynku opisanych w części I.
 2. Dbać, by dzieci zabierały do szkoły osłony ust i nosa, śniadanie i picie, komplet podręczników i przyborów szkolnych (uczniowie nie mogą się nimi dzielić) oraz, by dzieci nie zabierały z domu do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 3. Zapewnić dzieciom odpowiednie ubranie do szkoły pamiętając, że pomieszczenia szkoły będą regularnie wietrzone i temperatura w nich może czasowo spadać.
 4. Zawsze odbierać telefon ze szkoły, a w razie braku takiej możliwości, pilnie oddzwaniać.
 5. Bezwzględnie pozostawiać w domu dziecko mające objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, stan podgorączkowy temperatura mierzona termometrem tradycyjnym – od 37.2 lub mierzona termometrem bezdotykowym – od 38.0)).
 6. Informować dyrektora szkoły o objęciu ucznia i jego rodziny  kwarantanną lub  izolacją i bezwzględnie nie posyłać wtedy dziecka do szkoły. Informować dyrektora szkoły niezwłocznie po tym, jeśli uczeń lub członek rodziny otrzyma dodatni wynik badania potwierdzający zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na COVID-19.
 7. Pamiętać o codziennym wypraniu i wyprasowaniu maseczki wielokrotnego użycia, bądź codziennie zaopatrzyć dziecko w nową jednorazową maseczkę.
 8. Postanowienia dodatkowe
 1. W przypadku objęcia Powiatu Opolskiego strefą żółtą lub czerwoną, rozważone zostanie zastosowanie wybranych i odpowiadających specyfice naszej szkoły dodatkowych zaleceń MEN, GIS i MZ dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, np. przypisanie jednej sali lekcyjnej do danej klasy. Objęcie terenu strefą żółtą lub czerwoną nie oznacza koniecznie zmiany trybu nauczania na hybrydowy ( wariant B) lub zdalny (wariant C).

Droga Uczennico, Drogi Uczniu

Mamy stan epidemii, chcemy być bezpieczni w szkole, dlatego:

 1. Stosuj się do wszelkich instrukcji nauczycieli i innych pracowników szkoły odnośnie Twojego bezpieczeństwa.
 2. Do szkoły zawsze noś ze sobą swoją maseczkę. Jeśli posiadasz jednorazową maseczkę pamiętaj aby codziennie ją zmieniać, a wielorazową codziennie prać i prasować.
 3. Na zajęciach w klasie lub w świetlicy, noś maseczkę. W czasie zajęć na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nie musisz nosić maseczki. Zawsze zachowuj bezpieczny dystans (co najmniej 1,5 m).
 4. Myj lub dezynfekuj ręce na każdej przerwie, a także przed jedzeniem i  po wyjściu z toalety.
 5. Gdy czujesz się źle, natychmiast informuj nauczyciela lub innych pracowników szkoły.
 6. W razie niepogody w czasie przerwy przebywaj ze swoją klasą w sali, w której będziesz miał kolejną lekcję. W przypadku odpowiedniej pogody spędzaj przerwy na podwórzu szkolnym.  Zawsze pamiętaj o bezpiecznej odległości od swojego kolegi czy koleżanki.
 7. Jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłaniaj usta i nos łokciem.
 8. Unikaj dotykania dłonią ust, nosa i oczu.
 9. Drugie śniadanie spożywaj tylko w wyznaczonych pomieszczeniach. Przynoś własną wodę lub inny napój. Ze względu na zagrożenie zdrowia, nie dziel się jedzeniem i piciem z kolegami.
 10. Używaj tylko własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 11. Nie przynoś do szkoły zbędnych przedmiotów, np. zabawek.

Jeśli nie masz pewności, czy dobrze postępujesz, zapytaj dorosłą osobę w szkole.

 

Skip to content