Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję,:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach z siedzibą w Bierdzanach (46-046) przy ulicy Szkolnej 1.
DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
psp.bierdzany@oswiata-turawa.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan          skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach doty-  czących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z prze- twarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA

I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:
1.       Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań edukacyjno- wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 tj.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji   oświatowej (Dz. U. 2021 poz. 584 z późn. zm.).
2.       W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na     podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbior-  com lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1.       Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2.       Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.       podmioty przetwarzające).
3.       Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowa- nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wo-  bec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan pra- wo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem    przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO      ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego    się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,   jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji          usług.
Skip to content